Để mừng ngày Lễ Cựu quân nhân (Veterans Day), Garden Grove City Hall sẽ
đóng cửa vào ngày Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011. City Hall sẽ mở cửa làm việc bình thường vào ngày Thứ Ba, 15 tháng 11. Thứ Sáu, 11 tháng 11 là ngày đóng cửa thường lệ của Thành phố.

Trung tâm H. Louis Lake Senior Center cũng sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai, 14 tháng 11, và sẽ mở cửa lại ngày Thứ Ba.

Phục vụ quét đường sẽ không bị ảnh hưởng.

Để biết thêm chi tiết, liên lạc về Ban Công Tác Công Cộng tại số điện thoại (714) 741-5382.