Hồ sơ văn bản công cộng (public records) có thể được yêu cầu thông qua website của Thành phố tại www.ci.garden-grove.ca.us dưới mục On-Line Services. Yêu cầu trực tuyến tạo điều kiện xử ly hồ sơ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Yêu cầu phải được giải thích đầy đủ và cụ thể để cho phép nhân viên xác định vị trí các hồ sơ yêu cầu.

Văn phòng Thư Ký Thành Phố sẽ quyết định trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu. Các quan lập pháp bang California đã thông qua Đạo luật

Public Records Act vào năm 1975, trong đó yêu cầu các cơ quan chính quyền địa phương đưa những văn bản công cộng có sẵn theo yêu cầu. Công chúng có thể kiểm tra hoặc nhận được một bản sao của bất kỳ hồ sơ, ngoại trừ những tài liệu được miễn tiết lộ bởi ràng buộc của pháp luật hoặc được coi là bí mật hoặc đặc quyền theo pháp luật.

Để biết thêm thông tin, xin gọi Văn phòng Thư Ký Thành phố tại (714) 741-5036.