Thành phố Garden Grove và Trung tâm H. Louis Lake Senior Center
sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 9, 2015 nhân dịp lễ Lao Động (Labor Day). Phục vụ quét đường và lấy rác sẽ không làm việc vào ngày lễ mà được dời vào những ngày khác.

Để biết thêm chi tiết về việc quét đường, xin gọi ban Public Works tại số
(714) 741-5375.