Thành phố Garden Grove sẽ mở một lớp huấn luyện để cấp chứng chỉ CPR / First Aid / AED do công ty EMS Safety Services phụ trách hướng dẫn. Lớp huấn luyện sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 12 tháng 9, từ 8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều. Chi phí cho lớp học là $25.

CERT là một tổ chức tình nguyện phối hợp với Sở Cứu Hỏa Garden Grove với mục đích huấn luyện cho cư dân để chuẩn bị ứng phó, hướng dẫn khả năng tự vệ nếu có biến cố xảy ra. Các thành viên của đội C.E.R.T. đã được huấn luyện để giúp đỡ hỗ trợ ở giai đoạn đầu trong trường hợp có thiên tai xảy ra.

Chỗ ngồi có giới hạn. Để đăng ký và biết địa điểm tổ chức lớp học, vui lòng liên lạc ông Don Thorpe qua email tại thorpedj@yahoo.com hoặc 714-376-7633. Để biết thêm thông tin liên quan đến chương trình C.E.R.T., vui lòng truy cập tại http://cert.gardengrovefire.org.
photo_two.JPG