Vào những ngày lễ cuối năm, Tòa thị chánh Thành phố Garden Grove (City Hall) và trung tâm H. Louis Lake Senior Center sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015 cho đến ngày Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016. Công việc sẽ trở lại bình thường vào ngày Thứ Hai, 4 tháng Giêng, 2016.

Trong khoảng thời gian hai tuần sau ngày Giáng sinh, bắt đầu từ Thứ Hai, 28 tháng 12 cho tới Thứ Sáu, 8 tháng Giêng, sẽ có lịch để vứt bỏ cây thông miễn phí Cây phải được bỏ ra ngoài lúc 7:00 giờ sáng trong ngày thu rác. Cây Noen giả không phải do tái chế nên có thể được hủy bỏ trong thùng rác thông thường hoặc bằng cách hẹn người đến thu nhận (bulky item pickup.)

Để biết thêm chi tiết, liên lạc về Ban Công Tác Công Cộng tại số điện thoại (714) 741-5375. Để biết thêm thông tin vứt bỏ cây thông miễn phí sau lễ Nô-en, xin gọi Republic Servieces tại (800) 299-4898 hoặc tại website http://www.republicservices.com/.