Thành phố Garden Grove xin thông báo sẽ đóng cửa City hall và trung tâm H. Louis Lake Senior Center vào ngày Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016 nhân dịp ngày lễ Tổng Thống Hoa Kỳ (President's Day.)

Hơn nữa, phục vụ quét đường cũng sẽ nghĩ vào ngày này. Thứ Ba, ngày 16 tháng 2, Thành phố sẽ mở cửa lại như thường lệ.

Để biết thêm chi tiết, liên lạc về Ban Công Tác Công Cộng tại số điện thoại (714) 741-5382.